Objectius i competències

Objectius formatius

El grau en Turisme té com a objectius finals:

 • Formar professionals capaços de desenvolupar en l’exercici professional:
  • activitats de gestió,
  • assessorament, i
  • disseny de polítiques i plans turístics.
 • Formar professionals perquè desenvolupin les activitats esmentades:
  • en l’àmbit global de l’organització,
  • en qualsevol de les seues àrees funcionals, o
  • en la gestió de territoris i destinacions turístiques.

Cal que el graduat conegui l’articulació de totes aquestes àrees funcionals dins dels objectius generals de l’activitat turística i d’aquests amb el context global de l’economia, i ha d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament i a la millora de resultats de l’activitat turística.

Per aquest motiu, en finalitzar la formació, els estudiants han de posar de manifest la consecució dels objectius següents:

 • Identificar i anticipar oportunitats per promoure nous projectes.
 • Seleccionar, dirigir i motivar les persones.
 • Prendre decisions.
 • Dissenyar i executar accions per aconseguir els objectius proposats.
 • Avaluar resultats.
 • Promoure iniciatives de desenvolupament empresarial.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat d’organitzar i planificar.
 • Treball en equip i lideratge.
 • Capacitat de treballar i d’aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb la resta a través de la cooperació i col·laboració.
 • Capacitat d'actuar en consideració al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

Competències específiques

 • Capacitat de crear i dirigir una empresa de serveis turístics atenent i donant resposta als canvis de l’entorn en què s’opera.
 • Capacitat de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa turística i institucions.
 • Capacitat d'aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.
 • Capacitat d'identificar, gestionar i dissenyar estratègies i plans d’ordenació per a territoris i destinacions turístiques d’acord amb els principis de la sostenibilitat.
 • Comprensió dels principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat de dissenyar productes turístics i definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • Capacitat d'identificar els recursos turístics i avaluar el seu potencial.
 • Coneixement i domini de llengües estrangeres.
 • Capacitat de prendre decisions de finançament i d’inversió en empreses de serveis turístics.
 • Capacitat de relacionar els objectius de la gestió i la gestió turística amb el fi d’aconseguir una experiència satisfactòria turísticament i legítima culturalment.
 • Comprensió del marc legal que regula les activitats turístiques.

Competències estratègiques

 • Correcta expressió oral i escrita.
 • Coneixement i domini de l’anglès com a llengua estrangera.
 • Domini de les TIC.
 • Respecte i desenvolupament dels drets humans, els principis democràtics, els principis d’igualtat entre homes i dones, els valors propis d’una cultura de pau i altres valors democràtics (Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre).