Bachelor’s thesis

Descripció de la matèria

El TFG és un treball autònom i individual que l’estudiantat ha de realitzar sota l’orientació d’un/a tutor/a. Aquest treball permetrà a l’estudiantat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Grau.

Les modalitats que podran revestir els TFG són, entre d’altres, els següents:

a) Treball acadèmic empíric o d’assaig sobre una matèria o qüestió determinada relacionada amb els continguts del Grau.
b) Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb el Grau.
c) Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als que qualifica el Grau: informe, dictamen, preparació i defensa d’un cas, projectes de creació de negocis i el seu estudi de viabilitat, entre d’altres.
d) Projecte desenvolupat en el si d’una entitat externa a l’FDE (empreses, institucions públiques i privades, ONGD i Moviments solidaris) sobre una matèria relacionada amb el Grau, sempre i quan aquest projecte no s'hagi realitzat durant el decurs de les Pràctiques Acadèmiques Externes Curriculars.

Avaluació

L’avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball així com la defensa pública del mateix

Crèdits ECTS: 9

Requisits previs: Per poder matricular el Treball Final de Grau s'ha d'haver superat 150 crèdits ECTS.

NormativaReglament del Treball de fi del grau